Grouwels Vastgoed B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen (Grouwels Vastgoed of Grouwels) verwerken dagelijks persoonsgegevens. Grouwels Vastgoed houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Grouwels Vastgoed respecteert de privacy van de betrokkenen en bij de verwerking van persoonsgegevens staat zorgvuldigheid hoog in het vaandel.

Grouwels Vastgoed is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Grouwels Vastgoed is gevestigd aan de Maasboulevard 5, te (6211 JW) Maastricht. Het KvK-nummer is 14632630. U kunt ons bereiken onder het telefoonnummer 0031 43 3254565 of per e-mail via info@grouwels.nl.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individu, terwijl die gegevens kunnen worden herleid naar een individu. Dit kunnen gegevens zijn die u zelf aan Grouwels heeft verstrekt, of gegevens die Grouwels Vastgoed langs andere weg heeft verkregen. Grouwels verwerkt verschillende soorten Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Dienstverlening

Om aan u onze diensten te kunnen verlenen, zoals onder andere het verhuren van uw woning, hebben wij zaken als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Daarnaast hebben wij u bij het eerste contact, of bijvoorbeeld het aangaan van een huurovereenkomst, ge√Įdentificeerd met behulp van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van de aard van de relatie die u met Grouwels Vastgoed heeft, kan het zijn dat Grouwels ook andere persoonsgegevens verwerkt, zoals onder andere salarisgegevens of uw gezinssamenstelling. Wanneer dit in het kader van de dienstverlening of in verband met de gesloten overeenkomst nodig is, zal Grouwels Vastgoed uw gegevens aan derden verstrekken. Deze derden zijn bijvoorbeeld installatiebedrijven, loodgieters of aannemers, maar ook bijvoorbeeld advocaten.

Social Media

Grouwels Vastgoed maakt (nog) geen gebruik van verschillende social media, zoals LinkedIn, Facebook en/of Twitter. Mocht Grouwels Vastgoed in de toekomst gebruik gaan maken van social media en u functies op onze pagina binnen deze social media gaat gebruiken, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken.

Verwerkers en ontvangers

In beginsel deelt Grouwels Vastgoed uw persoonsgegevens niet met derden. In een aantal situaties delen wij uw persoonsgegevens echter wel met derden.

Wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met Grouwels heeft gesloten, deelt Grouwels Vastgoed uw persoonsgegevens met derden. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer wij een reparatieverzoek van u ontvangen. Wanneer wij hiertoe uw toestemming hebben gekregen, deelt Grouwels Vastgoed uw persoonsgegevens met derden. Uw toestemming geldt alleen als daar duidelijk uit blijkt waarvoor de toestemming is gegeven. U kunt de toestemming op ieder gewenst moment intrekken.

Wanneer wij onze externe partners vragen om persoonsgegevens te verwerken, deelt Grouwels Vastgoed uw persoonsgegevens met derden. In een aantal gevallen verwerken externe verwerkers, op grond van instructies van Grouwels en in overeenstemming met het privacybeleid en de privacyverklaring van Grouwels Vastgoed, persoonsgegevens voor Grouwels. Hierbij worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om vertrouwelijkheid en beveiliging te waarborgen. Deze verwerking zal onder andere geschieden door onze IT-leverancier, onze websitebeheerder, de salarisadministratie, vastgoedbeheerders, makelaars en notarissen.

Wanneer een wettelijke bepaling geldt die leidt tot een verplichting de persoonsgegevens te verstrekken of wanneer verstrekking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om aan wet- en regelgeving te voldoen, zal Grouwels Vastgoed uw persoonsgegevens met derden delen.

Grouwels Vastgoed maakt met haar verwerkers afspraken over het hoe en waarom van de verwerking.

Werknemers

Grouwels Vastgoed verwerkt zowel algemene als bijzondere persoonsgegevens van werknemers. Dit geschiedt in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, op wettelijke grondslagen en, in voorkomend geval, op grond van uitdrukkelijke toestemming, gegeven door de werknemer.

Sollicitanten

Grouwels Vastgoed verwerkt algemene persoonsgegevens van sollicitanten, zoals naam, adres en e-mailadres, telefoonnummer, etc. via e-mail, per post of telefonisch. Daarnaast verwerkt Grouwels Vastgoed zaken als opleiding en opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis. Het betreft enkel gegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure relevant zijn. Uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Wil Grouwels Vastgoed de persoonsgegevens langer verwerken, dan zal om uw toestemming worden gevraagd.

Bewaartermijn

Grouwels Vastgoed bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer een wettelijke bewaartermijn geldt, zal Grouwels uw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaren. Wij bewaren tot maximaal 20 jaar na het einde van de (huur)overeenkomst uw persoonsgegevens.
Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland

Grouwels Vastgoed kan in voorkomende gevallen uw gegevens vanuit Nederland naar het buitenland doorgeven. Is het land waaraan wordt doorgegeven in de Europese Economische Ruimte gelegen, dan geldt daar eenzelfde beschermingsniveau als in Nederland. Grouwels geeft alleen gegevens door naar het buitenland als dat voor de dienstverlening nodig is. Geeft Grouwels Vastgoed gegevens door naar een niet in de Europese Economische Ruimte gelegen buitenland, waar geen beschermingsniveau is dat gelijk is aan het in Nederland geldende beschermingsniveau, dan neemt Grouwels Vastgoed hierbij de regels daaromtrent in de relevante wet- en regelgeving in acht.

Rechten van de betrokkene

U heeft, als betrokkene, een aantal rechten tegenover Grouwels Vastgoed. Deze rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgesomd. Al deze rechten kunt u jegens Grouwels uitoefenen, door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij zullen dan een afspraak met u plannen. Bij deze afspraak geldt dat u een geldig identiteitsdocument moet meenemen.

 • Recht op transparante informatie, communicatie en andere regels voor de uitoefening van uw rechten.
 • Recht van inzage. U heeft het recht om te informeren of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Worden uw persoonsgegevens verwerkt, dan heeft u er recht op te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dit gebeurt. Daarnaast heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en op een kopie daarvan. Dit recht is een soort hulprecht, om de uitoefening van de hierna te bespreken rechten mogelijk te maken.
 • Recht van rectificatie. Dit is uw recht op verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens. Zijn verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig, dan heeft u het recht deze te laten corrigeren en/of aanvullen. Leidt dit ertoe dat wij overgaan tot verbetering of aanvulling, dan zullen wij deze wijzigingen doorgeven aan onze externe partners indien dit voor de verwerking noodzakelijk is.
 • Recht op vergetelheid. Dit is het recht op gegevenswissing. Hiermee krijgt u het recht om overtollige persoonsgegevens te laten wissen. Dit recht geldt ook in openbare archieven en in internet-zoekresultaten. Maakt u hier gebruik van, dan moeten de persoonsgegevens gewist worden: zij worden zonder onredelijke vertraging helemaal verwijderd. Grouwels Vastgoed zal enkel overgaan tot gegevenswissing indien
  de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Grouwels Vastgoed deze heeft verwerkt;
  u uw toestemming voor (verdere) verwerking intrekt en er geen andere grondslag voor verwerking meer is;
  u gemotiveerd bezwaar maakt en er geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet te honoreren;
  de persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
  wij uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten wissen. In een aantal situaties kan geen gebruik worden gemaakt van uw recht op gegevenswissing. Wanneer dit aan de orde is, informeert Grouwels Vastgoed u hier schriftelijk en gemotiveerd over.
  Recht op beperking van de verwerking. Dit houdt in dat de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens voor een bepaalde tijd stop wordt gezet, zodat een probleem kan worden opgelost. Bent u er bijvoorbeeld achter gekomen dat sommige persoonsgegevens niet correct zijn, en heeft u gebruik gemaakt van uw recht van rectificatie en heeft Grouwels Vastgoed dit nog in behandeling, dan kunt u gebruik maken van uw recht op beperking van de verwerking.
 • U heeft er recht op dat Grouwels in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens op de hoogte te brengt van de rectificatie, de wissing of de beperking van de verwerking. Verzoekt u hierom, dan moet Grouwels u informatie verschaffen over de ontvangers.
 • Recht van dataportabiliteit. Dit is het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens eisen, in een leesbare en bruikbare vorm voor uzelf of voor een andere dienstverlener.
 • Recht van bezwaar. U mag tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Grouwels Vastgoed te allen tijde bezwaar maken. Terwijl wij uw bezwaar in behandeling nemen, zullen wij de verwerking beperken (zie het onder e. opgenomen recht), tenzij Grouwels Vastgoed dwingende redenen heeft die voortzetting van de verwerking rechtvaardigen.

Klachten

Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan staat de mogelijkheid open een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht dan in behandeling nemen.

Dit privacystatement is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Grouwels Vastgoed behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

© Grouwels РPrivacy statement